ORDENSREGLER FOR KJELDÅS SKOLE

Gyldighet:

Reglementet gjelder på skolens område i skoletiden og for arrangementer som skolen, FAU eller elevrådet  står for; også når disse foregår utenfor skolens område og utenom den ordinære skoletiden. Ordensreglene gjelder også på skoleveien.

 RUTINER:

Ordensreglene gjøres kjent for elever, skolens ansatte og hjemmene hvert år ved oppstart av nytt skoleår. 

 ALLE ELEVER SKAL:

 • Vise hensyn og respekt for andre
 • Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen
 • Møte presis til undervisning og avtaler
 • Følge de beskjeder som blir gitt
 • Holde det rent og ryddig på skolen og ta vare på utstyr, bøker og skolemateriell
 • Ha mobiler og annet elektronisk utstyr avslått og liggende i skolesekken i skoletiden. Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr som brukes i skoletiden uten avtale med lærer, vil bli beslaglagt og må hentes på skolen av elevens foresatte.
 • Ta personlig ansvar for private verdisaker som tas med til skolen
 • Oppholde seg innenfor skolens område
 • Levere skriftlig melding om alle typer fravær
 • Returnere lånte gjenstander (bøker, lydbøker mm.)

PÅ SKOLEN TOLERERES IKKE:

 • Bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler
 • Godteri og tyggegummi
 • Hærverk, slåssing, plaging og mobbing (Gjelder også digitalt).
 • Å ha med seg farlige gjenstander som kan benyttes til å skade andre
 • Grov munnbruk, banning og upassende bemerkninger
 • Juks på prøver og innleveringer
 • Snøballkasting. (Kun på anvist plass)
 • Seksuell trakassering, rasistiske utsagn og handlinger

REAKSJONER:

Skolen har ulike reaksjonsformer avhengig av forseelsen: 

 • Tilsnakk fra/samtale med voksen
 • Telefon hjem fra elev og/eller lærer
 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
 • Skriftlig advarsel/tilbakemelding fra lærer/assistent eller rektor.
 • Sitte inne i friminutt under tilsyn
 • Gjensitting etter avtale med foresatte når regelbruddet fører til tapt undervisningstid
 • Midlertidig eller permanent bytte av gruppe eller skole.
 • Bortvisning fra undervisning resten av timen/arbeidsperioden av lærer. (Opplæringsloven §2-10)
 • Bortvisning resten av skoledagen etter rektors avgjørelse, foresatte kontaktes umiddelbart (Opplæringsloven §2-10)
 • Midlertidig inndragelse av gjenstander (Foresatte må hente de inndratte gjenstandene på skolen).
 • I skolens arrangementer eller aktiviteter deltar eleven under forutsetning av at foresatte har ansvaret, og er tilstede.
 • Hærverk og ødeleggelser medfører erstatningsansvar (Skadeerstatningsloven §1-1 og §1-2)
 • Politianmeldelse av ulovlige forhold (grove episoder).

Elevene plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til nye sanksjoner.