Kjeldås skoles rutiner ved mobbing.

Kjeldås skole bruker Olweus definisjon på mobbing:

”En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, er utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. I følge denne definisjonen kjennetegnes altså fenomenet mobbing av tre forhold:

 • det dreier seg om en aggressiv eller ”ondsinnet” atferd
 • som gjentas og pågår over en viss tid
 • i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke eller maktforholdet

Man kan også legge til at mobbing ofte inntreffer uten noen åpenbar provokasjon fra offerets side.

Kjeldås skole har fire regler mot mobbing:

1. Vi skal ikke mobbe andre

2. Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet

3. Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene

4. Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen på skolen og de hjemme)

Tiltak på individnivå ved mobbesaker ved Kjeldås skole.

1. Ved mistanke om mobbing, orienteres ledelsen.

2. Resten av personalet orienteres, og alle observerer.

3. Vi kartlegger klassen med spørreundersøkelse og sosiogram. Vi bruker intervju av enkelte elever eller hele klassen ved behov. Vi kan også bruke elevsamtaler ved behov.

4. Vi ringer foresatte til mobbeoffer, og forhører oss litt om trivsel på skolen, her går vi ikke inn på at vi tror det foregår mobbing, vi bare kartlegger.

5. Hvis vi nå vet det foregår mobbing, tar vi samtale med mobbeofferet.

6. Klassestyrer eller en annen lærer som har vært inne i saken, tar samtalen med eleven. I samtalen sier vi:

 • Vi vet at du blir mobbet.
 • Vi vil vite hvem som mobber deg.
 • Vi vil vite på hvilken måte du blir mobbet.
 • Vi forsikrer så mobbeofferet at mobbingen skal stanse umiddelbart, og at vi voksne vil sette inn tiltak.
 • Vi forsikrer også mobbeofferet om at mobberen får vite at vi har hørt om mobbingen fra flere hold.
 • Mobbeofferet skal få vite at det er mobberen som har et problem.
 • Mobbeofferet må si ifra med en gang hvis det skjer noe mer, det er ikke å sladre.

7. Mobbeofferets foreldre kontaktes umiddelbart og orienteres om saken.

8. Samtale med mobberen umiddelbart etter samtalen med mobbeofferet. Her sier vi:

 • Vi vet at du mobber. ( Her diskuteres det ikke.)
 • Du skal slutte med dette med en gang.
 • Vi kommer til å ha tette oppfølgingsmøter.
 • Slutter du ikke med dette med en gang, vil det få negative konsekvenser for deg (mobberen).

9. Mobberens foresatte kontaktes på telefon og orienteres. Det avtales møte etter behov.

10. Det holdes kontakt med mobbeoffer hver dag over en periode.

11. Møte med mobbeoffer og foresatte etter ca.en uke.

12. Oppfølging av mobberen hver dag. (Gir respons hvis mobbingen har opphørt; ved å si at det er bra, men presiser at det er slik det skal være.)

13. Møte med mobber og foresatte etter ca. 1 uke, hvis det er ønskelig.

14 Hvis ikke mobbingen opphører, blir det satt i gang tiltak overfor mobberen. Viktig at vi her samarbeider med de foresatte.

15. Viktig at vi passer på mobbeofferet, slik at mobbingen ikke gjentar seg. Viktig å jobbe med klassemiljøet hele tiden.

Kjeldås skole har fulgt Olweus’ kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd.

Skolen anbefaler også Foreldreutvalget for grunnskolens (FUGs) publikasjon: STOPP MOBBING.