ORDENSREGLER FOR HAGA SKOLE

ORDENSREGLER FOR HAGA SKOLE Ordensregler revidert og vedtatt i Haga skoles Samarbeidsutvalg den 14/9-2011

ALLE ELEVER SKAL: 

 • Vise hensyn og respekt for andre.
 • Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen.
 • Møte presis til undervisning og avtaler.
 • Følge de beskjeder som blir gitt.
 • Holde det rent og ryddig på skolen og ta vare på utstyr, bøker og skolemateriell.
 • Levere inn og slå av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i timene, dersom ikke annen beskjed gis av lærer.
 • Oppholde seg innenfor skolens område.
 • Ta personlig ansvar for private verdisaker som de tar med seg.
 • Levere skriftlig melding om alle typer fravær.
 • Unngå farlig lek.

PÅ SKOLEN TOLERERES DET IKKE:

 • Bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler.
 • Tyggegummi og godterier hvis annen beskjed ikke er gitt. Halspastill er ok sammen med skriftlig melding.
 • Hærverk, slåssing, plaging og mobbing (Gjelder også digitalt).
 • Å ha med seg farlige gjenstander som kan benyttes til å skade andre
 • Grov munnbruk, banning og upassende bemerkninger
 • Juksing på prøver og innleveringer
 • Snøballkasting utenfor anvist plass
 • Unnlate å returnere lånte gjenstander (bøker, lydbøker mm.)
 • Seksuell trakassering, rasistiske utsagn og handlinger (Gjelder også digitalt)

REAKSJONER:

Skolen har ulike reaksjonsformer avhengig av forseelsen

 • Tilsnakk fra/samtale med voksen.
 • Telefon hjem fra elev og/eller lærer.
 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
 • Skriftlig advarsel/tilbakemelding fra lærer/assistent eller rektor.
 • Sitte inne i friminutt
 • Gjensitting etter avtale med foresatte når regelbruddet fører til tapt undervisningstid
 • Midlertidig eller permanent bytte av gruppe eller skole.
 • Bortvisning fra undervisning resten av timen/arbeidsperioden av lærer. (Opplæringsloven §2-10)
 •  Bortvisning resten av skoledagen etter rektors avgjørelse, foresatte kontaktes umiddelbart (Opplæringsloven §2-10)
 • Inndragelse av gjenstander som for eksempel mobiltelefon. Inndratte gjenstander må hentes av foretatte på skolens kontor
 • Foresatte har ansvaret og er tilstede under arrangementer, turer eller aktiviteter.
 • Hærverk og ødeleggelser medfører erstatningsansvar (Skadeerstatningsloven §1-1 og §1-2)
 • Vurdere og evt sende bekymringsmelding til barnevernet
 • Politianmeldelse av ulovlige forhold (grove episoder).

  Elevene plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til nye sanksjoner

RUTINER:

 • Ordensreglene gjøres kjent for elever, skolens ansatte og hjemmene hvert år ved oppstart av nytt skoleår.
 • REGLENE GJELDER FOR ALLE SOM OPPHOLDER SEG PÅ SKOLENS OMRÅDE I SKOLE- OG SFO-TID 0700 – 1700 OG FOR ALLE ARRENGAMENTER I SKOLENS REGI