Tiltak for skape et godt og trygt skolemiljø og forebyggende tiltak mot mobbing.

Ny lov 01.08.2017 om skolemiljø. Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing slik at elevene har det bra på skolen.   

Hva er nytt?
Retten til et «trygt og godt» skolemiljø § 9A-2
Nulltoleranse mot mobbing og krenkelser
Aktivitetsplikten §§ 9A-4 og 9A-5
Håndhevingsordningen § 9A-6
Informasjonsplikt § 9A-9
Tvangsmulkt § 9A-12

Formålet med endringene
Målet er et mer effektivt regelverk mot mobbing og bedre håndheving
Styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre
Være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø
Lovfeste enda tydeligere krav til hva skolene skal gjøre når elever blir mobbet eller ikke har det trygt og godt på skolen.
Regelverket er viktig for å sette standarder og for å plassere ansvar og plikter på skoleeiere og ansatte i skolen.

Mer om den nye loven kan du finne her: Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet

Trivselsplan i Sande
Tiltaksplan mot mobbing