Kommunale veier

Vi har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. I Sande har vi ca. 55 km kjøreveier og 10 km kommunale gang- og sykkelveier. Kjøreveiene er hovedsakelig asfaltveier i boligfelt og noen grusveier i spredt bebyggelse.

Kommunen fatter vedtak i saker som handler om kommunale veier. Vedtakene kan dreie seg om privat inn- og utkjørsel til kommunal vei, avstand fra bolig til senterlinje vei, snøopplag og annet.

Dersom vi overtar en vei etter en utbyggingsavtale, skal den være bygd/utført etter gjeldende regler i Statens vegvesens håndbok 

Riks- og fylkesveier

Riksveier (statens veier) og fylkesveier (fylkeskommunens veier) drives av Statens vegvesen. Vegvesenet er veimyndighet for disse veiene.

Private veier

Når privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommer, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett, å holde veien i forsvarlig og brukbar stand. Dette er regulert i veglovens kapittel syv. Loven har også bestemmelser om hvordan kostnader bør fordeles.

Sande kommune har i dag ingen tilskuddsordning for private veier i kommunen.