Plan- og bygningslovens § 32-1 pålegger alle kommuner å forfølge ulovlige tiltak. Det eneste unntaket er «overtredelser av mindre betydning». Når loven peker på at noen overtredelser er av mindre betydning, sier den samtidig at det fins andre av mer alvorlig karakter. Vi prioriterer sakene slik:

Kategori 1: Saker hvor hensynet til helse og miljø og sikkerhet er fremtredende

  • Vesentlige terrenginngrep
  • Boliger ikke godkjent for varig opphold
  • Manglende sikring av tiltak etter plan- og bygningsloven

Dette hensynet gjenspeiler vårt ønske om at kommunen skal være et trygt sted for alle, og at liv, miljø og materielle verdier skal beskyttes. Dette er hensyn som ligger til grunn for all virksomhet og forvaltning. Svært ulike tiltak kan utgjøre en trussel mot liv, miljø og materielle verdier. Mange mennesker er seg ikke bevisst dette. Ulovlige masseutfyllinger har vist seg å kunne få katastrofale konsekvenser for enkeltindivids liv og helse, samtidig som de kan påføre samfunnet store ekstrakostnader. Mennesker som bor i boliger som ikke er regulert og sikret med tanke på varig opphold, kan utsette seg for livstruende fare. I tiltaks-  eller byggesituasjoner er man pålagt flere sikringstiltak for å hindre at personer og eiendom kommer til skade, eller at trafikk hindres.

Kategori 2: Saker hvor grovheten av regelbruddet tilsier prioritering

  • Brudd på søknadsplikten/dispensasjonssøknader/strandsone
  • Brudd på reguleringsbestemmelser
  • Brudd på tekniske krav
  • Å gi uriktige opplysninger

Disse regelbruddene fremgår klarest av pbl. 32-8 og ligger til grunn for når vi ilegger overtredelsesgebyr. Dersom man ufører tiltak uten søknad og tillatelse, i strid med reguleringsbestemmelser og uten nødvendig pålagt kontroll, anses det som grove brudd på plan- og bygningsloven. Det strider mot demokratiske verdier som skal gjelde likt og likeverdig for alle innbyggere i en kommune. Vi mener det er spesielt viktig å minne om søknadsplikten etter plan- og bygningslovens § 20-1. Alle som ønsker å bygge noe, endre på eksisterende bygninger eller bruken av dem, utføre terrenginngrep eller utbedre sin egen vei, må først ta kontakt med oss.

Kategori 3: Saker hvor det ikke er fare for skade på liv, helse og miljø og hvor regelbruddet er av mindre art