Byggteknisk forskrift trekker opp grensen for minimumskrav til egenskaper et bygg må ha. Den kalles ofte TEK 10. Her finner du forskriften

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav når:

  • det ikke er mulig å tilpasse bygget til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader
  • bruksendring eller ombygging er forsvarlig for å sikre hensiktsmessig bruk
  • bruksendring eller ombygging er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

Søknad om fravik må begrunnes i forhold til punktene over.

Kommunen kan stille vilkår til tillatelsen.

Hvis du skal søke om fritak fra byggteknisk forskrift, anbefaler vi at du bruker denne eksempelsamlingen fra Norsk Kommunalteknisk Forening.