Hvis tiltaket ditt er søknadspliktig, må du gjennomføre nabovarsling før du sender søknaden din til oss. Alle eiendommer som grenser til eiendommen din eller ligger rett over veien for eiendommen din, må varsles. Naboliste kan du bestille fra oss mot å betale et gebyr. Oppgi gårds- og bruksnummer eller adresse. Bestillingen sendes til .

Husk dette

  • Nabovarsel skal sendes selv om eiendommen ikke er bebygget.
  • Dersom det er registrert flere eiere, skal alle varsles.
  • Sameie/seksjoner/fellesareal varsles ved styret ved for eksempel styreleder. Er det ikke valgt styre, må alle medeiere varsles.

Slik går du frem

Nabovarselet skal inneholde de samme opplysningene som søknaden: situasjonskart, tegninger i 1:100 og eventuelt søknad om dispensasjon. Opplysningene er viktige for at naboene kan ta stilling til hva tiltaket innebærer og hvilke praktiske konsekvenser det får for dem.

  • Fyll ut skjemaet og legg ved situasjonskart, tegninger og eventuelt dispensasjonssøknad.
  • Send nabovarselet rekommandert eller lever det direkte.
  • Gi naboene en frist på minst to uker til å komme med merknader.
  • Naboene sender sine merknader til deg som er søker.
  • Send fullstendig søknad til oss sammen med gjenpart av nabovarsel og alle merknader. Du kan kommentere merknadene i søknaden.

Dersom det kommer merknader ved nabovarselet

Legg ved kopi av merknadene og gjør din egen vurdering av dem. Vurderingen må inneholde en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtekomme merknadene, eventuelt begrunnelser for hvorfor de ikke er imøtekommet.

Nabovarsel gjelder i ett år.

Hvis du sender søknaden din til oss mer enn ett år etter at du har sendt ut nabovarsel, må du varsle på nytt til alle naboer og gjenboere.