Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen bestemmer hvordan Sande skal utvikle seg de nærmeste 12 årene. Kommunestyret går gjennom kommuneplanen minst én gang hvert fjerde år for å se om den må endres. Her finner du Sandes kommuneplan for 2014-2026. https://www.sande-ve.kommune.no/Politikk/Kommuneplan/.

Alle kommuner i landet må lage en kommuneplan. Reglene finner du i plan- og bygningsloven.  

Hvert kommunestyre skal vedta en planstrategi. Den skal vare i fire år. Planstrategien peker ut de viktigste planoppgavene for kommunen. Den skal også vise hvilke behov det er for å endre kommuneplanen. Her finner du vår planstrategi for 2016–2019.

Hva består kommuneplanen av?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver mål og strategier for samfunnsutviklingen, kort sagt hva slags type samfunn vi vil at innbyggerne skal få. Arealdelen viser hvordan områdene rundt om i kommunen skal brukes for å nå målene. Lengre ned på siden finner du lenker som leder deg til de enkelte delene.

For tettsteder eller andre områder der det trengs en mer detaljert plan, kan kommunestyret lage en kommunedelplan eller gjennomføre en områderegulering.

Du kan påvirke

Du kan delta og komme med forslag til kommuneplanen som enkeltperson, rettighetshaver eller gjennom lag og foreninger. Kom gjerne på folkemøter som blir arrangert. Der blir planforslagene presentert, man kan stille spørsmål og snakke med planleggerne i kommunen. Følg med på nettsidene våre og i lokalavisa. Ditt innspill er viktig.

Lenker til de enkelte delene av Sandes kommuneplan for 2014-2026

Samfunnsdelen 

Arealdelen

Arealdelen som pdf

Arealdelen som interaktivt kart 

Temakart 1 – Gjeldende reguleringsplaner
Temakart 2 – Faresoner
Temakart 3 – Kulturminner
Temakart 4 – Støysoner
Temakart 5 – Kystsonen
Konsekvensutredning 2014-2026 – nye utbyggingsområder
Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014