Kommunen skal bare gi dispensasjon unntaksvis.

Kommune- og reguleringsplaner har vært gjennom en lang prosess der naboer, offentlige og private organisasjoner og politiske organer har medvirket. Planen skal være forutsigbar slik at folk vet hva som gjelder i sitt område.

Vi kan gi dispensasjon hvis:

  • hensynet bak bestemmelsen vi dispenserer fra eller lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene

Her kan du lese mer om dispensasjon.

Slik søker du

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev og legges ved sammen med nabovarsel og byggesøknaden. Søknaden skal beskrive hva du søker dispensasjon fra. Du må også begrunne søknaden din godt.