Dette trenger du ikke søke om

1. Frittligende bygning

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². For eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue. Les mer her.

2. Tilbygg

Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². For eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen

3. Mindre tiltak i eksisterende bygg

 1. Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 2. Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 3. Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 4. Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 5. Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg. Reparasjon er ikke lenger begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

4. Mindre tiltak utendørs

 1. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.
 2. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.
 3. Innhegning(gjerde) mot veg med inntil 1,2 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 4. Gjerde i nabogrensen kan ifølge Sandes kommunale vedtekter ha høyde inntil 1,2 m. Mot nabo gjelder lov om grannegjerde, og dette er et privatrettslig forhold.
 5. Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.
 6. Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m. Det tillates maksimalt 2 parabolantenner per bygning, og antennen skal kun tjene bebyggelsens behov.
 7. Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 8. Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Med unntak av LNF-områder som ikke ligger i marka, er Sande tettbygd strøk.
 9. Graving for kabler.
 10. Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.
  Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.

5. Fasadeendringer som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumenter utførelse.

 • Innsetting eller fjerning av vindu/kjellervindu/dør, og utskifting av eksisterende vinduer og dører.
 • Nye vinduer bør følge type, størrelse, inndeling og materialbruk som finnes på fasaden fra før.
 • Innsetting av takvindu/ Skifte av tak. Må ikke bryte med byggets utseende og karakter.
 • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase.
 • Etterisolering av yttervegger med maksimum 20 cm utvidelse i veggtykkelse. Fasadens vinduer etc. flyttes ut tilsvarende utvidelsen.
 • Etterisolering av tak med maksimum 20 cm heving av takets overflate. Overgang mellom gesims og tak i må være i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming.

Viktige forutsetninger

Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er regulert til spesialområde bevaring, er tiltaket søknadspliktig.

Bruksendring av rom er søknadspliktig.

6. Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikt

 1. Varmepumpe, klimaanlegg, og aircondition i småhusbebyggelse, som integreres arkitektonisk i bygningen.
 2. Handikaprampe i småhusbebyggelse. Rampen skal være i tilknytning til inngangsparti i 1. etasje og inntil 3 m².
 3. Demonterbart mindre basseng (maks 7 000 liter) eller badestamp (maks 2 000 liter)på bebygd bolig/fritidseiendom. Det skal ikke være nedgravd i bakken, være nødvendig med pumpehus eller tilknyttes sanitærtekniske installasjoner.
 4. Portal over innkjørsel som ikke er i konflikt med frisiktsone mot vei. Portalen plasseres minimum 2 m fra nabogrense og kan ha høyde inntil 3 m.
 5. Utepeis og utegrill.
 6. Nedgravd gasstank, oljetank, avfallsbrønn, som ikke krever vesentlig grunn- eller terrengarbeid. Krav i brann- og eksplosjonsvernloven og forurensingsloven skal følges.
 7. Bruksendring til hjemmekontor eller atelier forutsatt at rommet er godkjent for varig opphold og at det er publikumsbesøk og varetransport i lite omfang.
 8. Flaggstang uten reklame plassert på terreng på bebygd bolig/fritidseiendom.

7. Midlertidig tiltak

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (haller, tivoli og andre større innretninger m.m.) Tiltaket kan maksimalt stå oppført i 2 måneder og skal fjernes umiddelbart etter utløpet av denne tidsperioden.

Det gis ikke tillatelse til forlengelse. Kommunen kan bestemme plassering av tiltaket. Det er ikke krav om nabovarsel.

Tiltaket skal plasseres slik at det ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For midlertidige bygninger/byggverk som skal brukes til oppholdsrom for personer gjelder kravene i byggteknisk forskrift for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det kreves dispensasjon dersom plangrunnlaget har bestemmelser som begrenser plassering av midlertidige tiltak.

 

Husk at fritak kun gjelder søknadsplikten. Du er likevel ansvarlig for at tiltaket er i tråd med reglene i plan- og bygningsloven , byggteknisk forskrift , kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter. Kommune- og reguleringsplaner finnes på kartportalen vår 

Bygger du ulovlig, kan vi forlange at tiltaket rettes eller fjernes. Ta gjerne kontakt med oss hvis du er i tvil om tiltaket ditt er søknadspliktig.

Unntak og andre viktige ting å passe på

 • Innenfor hensynssoner i kommuneplanens arealdel er alle tiltak søknadspliktige.
 • Under marin grense (ca 150 m.o.h.) må alle tiltak avklares med hensyn til kvikkleirefare.
 • Alle tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekt, forskrift eller arealplan er søknadspliktige.
 • Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller for naboer.
 • Det generelle kravet til avstand til nabogrense er fire meter med unntak av frittliggende garasjer, uthus og andre mindre tiltak. Ta kontakt med oss om du er i tvil.
 • Det kan være egne byggegrenser avsatt i plan.
 • Avstand til kommunale veier skal være femten meter hvis ikke annet er bestemt i plan.
 • Avstand til fylkesveier skal være enten 30 meter eller 50 meter hvis ikke annet er bestemt i plan. Her finner du et kart over veiene
 • En vanlig feil er å overse tomtens tillatte utnyttelsesgrad. Mange tomter er fullt utnyttet, og da kan det ikke oppføres mer bebyggelse. Du kan lese mer om utnyttelsesgrad i denne veilederen
 • Ved graving i grunnen må du undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Du kan ikke forandre overdekningen uten at den som eier ledningen, har gitt samtykke.
 • Tiltak kan ikke settes opp nærmere enn fire meter fra offentlig vann- og avløpsledninger