Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Tilskuddet skal bidra til dekning av kostnader utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Prioriteringer (jfr. tiltaksstrategi 2013-2016):

  1. Tiltak for å forebygge avrenning/forurensing/erosjon til vassdrag
  2. Tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd.
  3. Tilrettelegging for friluftslivet i kulturlandskapet.
  4. Skjøtsel av kulturminner

I tillegg til dette kan det innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete tiltak som nevnt over.

Hvem kan få tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket?

Tilskudd kan innvilges til landbruksforetak eller eiere av landbrukseiendom. Det kan også innvilges tilskudd til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt over.

Hvordan søker du?

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innvilges etter søknad på eget skjema, vedlagt kart og evt utdypende prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag. Søknaden behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknader etter 1.prioritet (jfr. tiltaksstrategi) behandles fortløpende, mens søknader med lavere prioritet vurderes etter 1. juli.

Utbetaling av tilskudd

Innvilget tilskudd utbetales etter anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. 

Nyttige lenker:

Søknadsskjema om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  

Tiltaksstrategi Hof og Holmestrand 2013-2016 (PDF, 2 MB)