Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.

Ordningen omfatter tilskudd til areal- og kulturlandskap, husdyrhold, økologisk landbruk og avløsning. 

Hvem kan få produksjonstilskudd?

Produksjonstilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og

  • registrert som merverdiavgiftspliktig etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 og kan levere årsoppgave som landbruksforetak etter samme lov § 31, eller
  • har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20.000 i løpet av de siste 12 måneder før den registreringsdato som er fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret før søknad om produksjonstilskudd.

I tillegg til grunnvilkårene over stilles det spesielle vilkår for de enkelte tilskuddsordningene.

Hvordan søker du?

Søknad fremmes på "Søknads- og registreringsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket"   eller elektronisk via Altinn. 

Søknaden behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans.

Søknadsfrist

20. august og 20. januar. For seint levert søknad medfører trekk i tilskuddet.

Nyttige lenker:

Elektronisk søknad i Altinn 

Papirskjema produksjonstilskudd 

Mer informasjon om produksjonstilskudd (Landbruksdirektoratets hjemmeside).

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket