Ved jordbruksoppgjøret 2012 ble det vedtatt å innføre et tilskudd til drenering av jordbruksjord. Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover, samt bidrar positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre av den sterke drivhusgassen lystgass enn vannmettet jord.

Hvordan søker du?

Tilskudd gis til drenering av landbruksjord, jfr jordlovens definisjon (§ 12). Det skal søkes på eget skjema, vedlagt kart med skisse over planlagt grøfting og grøfteplan.

Nyttige lenker:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen i Vestfold - mer informasjon og søknadsskjema