Formålet med ordningen er å yte erstatning for å redusere økonomisk tap det ikke er mulig å sikre seg mot, som oppstår ved katastrofepreget tap av sau på beite.

Hvem kan få erstatning?

Ordningen gjelder for foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket.

Hva kan erstattes?

Kun tap av sau på utmarksbeite.

Tap av sau som ikke kan forsikres gjennom allment tilgjengelig forsikringsordning.

Egenandelen er på 30 %.  Beregnet erstatning lavere enn kr. 15 000,- utbetales ikke.

Tap av sau pga. rovvilt dekkes ikke av denne ordningen.

 

Hvordan søker du?

Søknaden sendes til kommunen. Kommunen gir uttalelse til søknaden og oversender den til Fylkesmannen. Vedtak om erstatning fattes av fylkesmannen.

Søknadsskjema kan fås i kommunen. Du kan også fylle ut elektronisk skjema  

Søknadsfrist

Søknad må fremmes innen 31. desember det året tapet har oppstått.

 Når utbetales erstatning?

Utbetaling skjer fortløpende.

 Klageadgang

Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Nyttige lenker:

Elektroniske søknadsskjema