Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene gjennom tvungen avsetning av midler til skogfond.

Hva er skogfond?

Alle skogeiendommer har en egen skogfondskonto. Skogeier som selger skogsvirke er pliktig til å sette av 4-40% (etter eget valg) av bruttoverdien av skogsvirket på skogfondskontoen.

Hvem gjelder skogfond for?

Alle skogeiere der skogeiendommen er 10 daa eller mer.  

Midlene på skogfondkontoen kan brukes til ulike tiltak:

  • Skogkulturtiltak (planting, markberedning, ungskogpleie, stammekvisting m.m.)
  • Bygging, ombygging og opprusting av skogsveier og velteplasser
  •  Vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
  • Miljøtiltak
  • Skogbruksplanlegging
  • Investeringer i bioenergitiltak
  • Forsikring mot stormskader og brann på skog
  • Kompetansehevende tiltak knyttet til miljøomsyn, skogetablering og skogproduksjon samt verdiskaping knyttet til trebaserte produkter
  • Oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige utgifter ved jordskifte i skog
  • Merverdiavgift

Utbetaling fra skogfond

Skogeier må sende spesifisert og dokumenterte krav om utbetaling fra skogfondet til kommunen seinest 1 - ett - år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble foretatt. 
Det er kommunen som godkjenner krav om utbetaling.

Skogeier sender inn søknad til kommunen, enten elektronisk via altinn eller ved papirskjema som sendes kommunen.

Skogeiere som har drevet eget arbeid og vil ha dekket dette via skogfondskonto, fyller ut egen regningsblankett og sendes kommunen. Denne finner du her.

Skattefordel

Den delen av tømmerinntekta som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet.  Inntektsføring skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet og brukes.  Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til bestemte formål. Fra og med 2007 er den skattefrie andelen av utbetalt skogfond 85 %.  Alle ovenfor nevnte tiltak (med unntak av merverdiavgift) gir nå skattefordel.


Nyttige lenker:

Elektronisk søknad om utbetaling fra skogfond

Skjema for utbetaling av skogfond

Skogfondskalkulator (Skogkurs)

Forskrift om skogfond o.a. 

Lov om skogbruk (skogbrukslova)