Forskriften skal sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv.

Hvem gjelder forskriften for?

Forskriften omfatter nybygging og ombygging av landbruksveier, hvor landbruksvirksomhet utgjør hovedformålet. Forskriften gjelder også etablering av massetak som er nødvendig i forbindelse med bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg og eventuelle tilgrensende landbruksveier.

Forskriften gjelder ikke for opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier. Det samme gjelder enkle og midlertidige driftsveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep. Med ubetydelige terrenginngrep menes planering med samlet omfang på inntil 150 meter eller på areal inntil 450 m², der fylling eller skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå. Forskriften gjelder likevel dersom tiltaket kan ha vesentlig negativ påvirkning på de hensyn som er nevnt i § 1-1.

Forskriften gjelder ikke for vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende landbruksvei som ikke medfører endring av veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Forskriften gjelder ikke for veier som planlegges og bygges etter annet lov- og forskriftsverk.

Hvordan fremmes en søknad?

Melding om planlagt veibygging må innleveres gjennom utfylt ferdigtrykt skjema, LDIB-902. Klikk her for å lastes ned skjemaet fra landbruksdirektoratets hjemmesider 

Husk å vedlegge kart i målestokk 1:5000.

Søknaden sendes kommunen.

Hva kan du forvente av oss?

Når kommunen har mottatt søknad sendes planen på høring til Fylkesmannen og kulturminnemyndighet. Uttalefristen er 30 dager hvorpå kommunen kan fatte vedtak. Saksbehandlingstiden vil normalt være 1,5 måned.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Klageadgang:

Klage kan sendes til kommunen. Dersom ikke nytt vedtak fattes, sendes klagen til videre behandling hos Fylkesmannen.

Bygging / ombygging av landbruksveier reguleres av Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.