Formålet med tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold er å sikre et aktivt og bærekraftig landbruk som drives innenfor miljømessige forsvarlige rammer og som ivaretar viktige verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap.

Hva er tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold?

Tiltak mot forurensning:

 • Åker i stubb
 • Gras på arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko
 • Direktesådd høstkorn
 • Fangvekster i korn/etter tidligkulturer
 • Flerårige vegetasjonssoner/grasdekte vannveier i åpen åker
 • Vedlikehold av fangdammer
 • Mekanisk plantevern (ugrasharving, raderensing, flamming)
 • Spredning av husdyrgjødsel (tilførsel med slepeslange)

Tiltak innen kulturlandskap:

 • Dyr på beite på øyer i skjærgården og areal med spesielle verdier
 • Ferdsel - stier, turveier, ferdselsårer
 • Skjøtsel av kulturminner/kulturmiljøer
 • Skjøtsel av slåttemark, åkerholmer, gårdsdammer, store trær, alléer
 • Beite av biologisk verdifulle arealer

Hvem kan få tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold?

Tilskudd kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

Hvordan søker du?

Landbruksdirektoratet har innført et fagsystemet eStil. Her legges det opp til at bonden skal søke elektronisk via Altinn.
Dessuten skal mange av tiltakene digitaliseres på kart.
L
andbruksdirektoratet vil sende ut informasjon om elektronisk søknad.

Søknaden behandles og avgjøres av kommunen.

Fylkesmannen er klageinstans.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. oktober.
Dersom søknaden leveres for seint, trekkes 1000 kr for hver dag over søknadsfristen. 

Utbetaling av tilskudd

Utbetaling skjer normalt i mars.