Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.

Ordningen omfatter tilskudd til areal- og kulturlandskap, husdyrhold, økologisk landbruk og avløsning. 

Hvem kan få produksjonstilskudd?

Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen.

Foretak som bare søker tilskudd for bifolk er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

Sjekk forøvrig vilkårene i forskriften om du er berettiget produksjonstilskudd. 

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Det søkes om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknad som produksjonstilskudd (del 2).  Avløsertilskuddet beregnes ut fra et gjennomsnitt av dyretall på telledato 1.mars og telledato 1.oktober. 
Tiskuddet kan ikke overstige foretakets faktiske utgifter til avløsning. 

Som avløsning regnes ikke arbeid utført av person som

  • har næringsinntekt fra foretaket,
  • er ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket, eller
  • er under 15 år.

 

Hvordan søker du?

Søknad fremmes elektronisk via Altinn. 

Søknaden behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans.

Søknadsfrist

Del 1 (Husdyr) : 15. mars, telledato 1.mars.
Del 2 (alle produksjoner og avløsertilskudd) : 15. oktober, telledato 1.oktober.
Det er ikke lengre mulig å søke etter fristen.