Formålet med tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Hva er tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket?

Det kan innvilges tilskudd til skogkultur, nybygging eller ombygging av eksisterende skogsveier, miljøtiltak, drift med taubane, hest o.a. og til andre tiltak i skogbruket.
Prioriteringer:

  1. Ungskogpleie
  2. Aksjonsrettet tiltak – skogkultur
  3. Førstegangstynning
  4. Stammekvisting
  5. Skogsveier
  6. Miljøtiltak
  7. Tilskudd til hestedrifter
  8. Øvrige tiltak

Hvem kan få tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket?

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog.

Hvordan søker du?

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket innvilges etter søknad. Søknadsskjema kan fås i kommunen eller skrives ut fra Landbruksdirektoratets hjemmesider.
Søknaden behandles og avgjøres av kommunen.

Fylkesmannen er klageinstans.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Utbetaling av tilskudd

Innvilget tilskudd utbetales etter anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Deler av tilskuddet kan utbetales som forskudd.