Hovedmålsettingen med midler til bygdeutvikling er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Hvem kan søke om midler til bygdeutvikling?

Alle som driver landbruksrelatert næringsutvikling.

Hva omfatter ordningene innenfor bygdeutvikling?

Det kan søkes om midler til investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk og til utviklingstiltak/nye næringer. Midlene kan ytes som tilskudd, etablererstipend eller lån.

Hvordan søker du?

Søknad sendes kommunen elektronisk, se Innovasjon Norges hjemmesider
Kommunen gir uttalelse til søknaden og sender saken videre til Innovasjon Norge eller fylkesmannen.