Økologisk landbruk er en dyrkingsmetode. Den skiller seg på flere områder fra tradisjonell (konvensjonell) dyrking. Det viktigste skillet er at det i økologisk landbruk ikke brukes lettløselig mineralgjødsel og kjemiske-/syntetiske bekjempningsmidler.

I økologisk landbruk legges det vekt på mest mulig forebyggende tiltak mot skadegjørere og ugras. Jordas fruktbarhet opprettholdes hovedsakelig ved resirkulering av organisk materiale. Det tilstrebes balanse mellom dyretall og areal, dvs. at gården er mest mulig selvforsynt med fôr til husdyra, og at tilførsel av gjødsel til jorda skjer med minst mulig risiko for forurensing av omgivelsene. Ved foredling legges det vekt på å benytte skånsomme behandlingsmetoder, begrenset bruk av raffinering, energisparende teknologier og minimal bruk av tilsetningsstoffer. Genmodifiserte organismer, eller produkter framstilt ved hjelp av slike, er ikke tillatt i noen sammenheng.

Økologisk landbruk i Sande kommune

Sande har en andel av økologisk dyrket areal på over 18 prosent, og ligger langt over de 15 prosent som regjeringen har satt som et mål.  Totalt er det i Sande 6036 dekar med økologisk produksjon fordelt på en rekke arter.  Størst areal tar fulldyrket eng.  Korn opptar 1100 dekar, gulrot 423, grønnsaker 214, kålrot 121, frukt og bær 34, for å nevne noen.  Det er også betydelig produksjon av pastinakk, rødbet, knollselleri, løk, squash og gresskar av forskjellig slag.

I tillegg kommer 302 storfe beregnet på kjøttproduksjon, 91 melkekyr, 157 ammekyr og 200 verpehøns 200. 

Landets største og beste økofestival finner vi i Sande med rundt 70 utstillere og over 6000 besøkende. Første Økofestival ble arrangert i 2006, med ønske om å vise Sande som en god og fremtidsrettet økokommune.

Økologisk landbruk i Holmestrand kommune

Andelen av økologisk dyrket areal i den nye kommunen Holmestrand ligger på cirka 3,6 prosent. Det er totalt 400 dekar med økologisk produksjon.

Omlegging til økologisk landbruk

Gratis førsteråd (GFR) er et veiledningstilbud til gårdbrukere som vil vite mer om økologisk produksjon kan være aktuelt på deres gård. Kontakt Norsk Landbuksrådgivning Østafjells for nærmere informasjon.

Nyttige lenker