Bestemmelser om lagring og bruk av avløpsslam finnes i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Melding om bruk av avløpsslam

Den som planlegger å benytte slam, må seinest 2 uker før første levering legge fram for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på jordbruksfaglige, forurensningsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken.

Krav til lagring

Det er samme krav til lagring av avløpsslam som til lagring av husdyrgjødsel. Detaljene finnes i §§ 18-19 i ovenfor nevnte forskrift.

 Krav til spredning

  • Bruk av avløpsslam på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplanen for den aktuelle eiendommen.
  • Spredning kan skje i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre avløpsslam på snødekket eller fossen mark.
  • Avløpsslam skal moldes ned straks og seinest 18 timer etter spredning.
  • Avløpsslam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker (herunder konserveserter og bønner), poteter, bær eller frukt. 
  • Der slam er spredt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato.
  • Slam må ikke spres på eng eller brukes i gartnerier.
  • Se ellers §§ 22-23 og § 25 i forskriften.

Hva gjør kommunen?

  • Kommunen fører tilsyn med at kravene til lagring og bruk etterleves.
  • Kommunen forelegger meldinger om bruk av slam til medisinskfaglig rådgiver til uttalelse.