Plantevernmidler

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø.

De som bruker eller omsetter plantevernmidler har ansvar for å følge regelverket som omfatter import, salg og bruk av plantevernmidler.

Gjeldende regelverk finnes i forskrift om plantevernmidler 

Autorisasjon

Hvem kan få autorisasjon?

Autorisasjon kan bare gis til personer over 18 år og som har gjennomgått obligatorisk autorisasjonskurs og bestått eksamen, samt dokumentert yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

 Autorisasjonen er gyldig i 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse gjelder tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

 

 Hvordan få autorisasjon?

På mattilsynets hjemmesider finner du mer informasjon om autorisasjonskurs for plantevernmidler. Klikk her for å lese mer om dette på mattilsynets hjemmesider.

Spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer

Når det søkes om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer, annet enn direkte stubbebehandling, jf. plantevernmiddelforskriften § 19, annet ledd, skal søknaden inneholde dokumentasjon på at prinsippene om integrert plantevern er vurdert og at tiltaket er ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Dersom søknaden gjelder kantsoner mot vannforekomster skal det også vises at kravene i § 20 om plikt til å redusere risiko for vannforurensning er oppfylt. Søknader om dispensasjon fra kravene i § 20 eller plantevernmiddelets etikett avgjøres ikke av kommunen, men skal sendes Mattilsynet.

Søknad om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer skal sendes til kommunen. Slik spredning er i utgangspunktet forbudt, men kan tillates dersom der er ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Klikk her for å åpne søknadsskjema om spredning av plantevernmidler i kantsoner og åkerholmer (PDF, 491 kB).

 

Spredning av plantevernmidler i utmark

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark på arealer som er 15 dekar og større skal sendes til kommunen, jf. § 22 i plantevernmiddelforskriften. Med søknaden skal det følge med kart over feltet som viser areal som ønskes behandlet, utbredelse av skadegjørere, eiendomsgrenser, boliger, fritidsboliger, turstier, vannforekomster og drikkevannskilder.

Søknadsfrist: 1. oktober

Kommunen skal fatte vedtak innen 15. mars året etter at søknaden ble mottatt.

Klikk her for å åpne søknadsskjema om spredning av plantevernmidler i utmark (PDF, 457 kB). 

Melding om spredning av plantevernmidler i utmark

Den som sprer plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette til vedkommende kommune innen 1. oktober samme år som spredning er utført, jf. § 22 i plantevernmiddelforskriften.

Klikk her for å åpne skjema for melding om spredning av plantevernmidler i utmark (PDF, 447 kB).