Landbrukskontoret gjennomførte et områdetiltaksprosjekt i perioden 2005-2007. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å redusere tilførselen av jord og næringsstoffer til Eikeren i Hof og innsjøene oppstrøms Eikeren ved å holde jord og næringsstoffer på jordet.

Noen resultater av prosjektet har vært:

  • Grunneiermøte om fosforgjødsling
  • Grunneiermøte om tiltaksplaner.
  • Brosjyre om fosforgjødsling utarbeidet av Vestfold forsøksring
  • Rapport erosjon fra flater i Hof og Hillestad, Naturplan
  • Rapport Erosjon i punkter og linjer, Naturplan
  • Utarbeidelse av 85 tiltaksplaner til grunneiere, Naturplan

Mer om prosjektet

Prosjektet har kartlagt at det årlig renner det ut ca 600 tonn matjord fra jordbruksarealene i nedbørsfeltet til Eikeren. 100 tonn er arealavrenning, mens 500 tonn er fra linjer og punkter. Noen få tiltak kan redusere utslippene betydelig. Landbruksnæringen gjør allerede i dag en stor innsats for å begrense avrenning gjennom å unngå høstpløying, foreta gjødselplanlegging og opprettholde kantsoner. Men prosjektet avdekket mulige nye innsatsområder ned på eiendomsnivå og grunneiere fikk tilsendt tiltaksplaner. Flere av tiltaksplanene er allerede fulgt opp og tiltak er gjennomført. Linkene under inneholder de rapportene som er utarbeidet.

Vannkvalitet

NIVA (Norsk institutt for vannforskning) utarbeidet i 2006 en rapport om eutrofisituasjonen i vassdraget.  NIVA har undersøkt vannkvalitet på 8 målepunkter i Eikervassdraget. Parametere klorofyll, fosfor, nitrogen, siktedyp. Algemengde og P viser signifikant nedgang. Ikke registrert nevneverdig mengder blågrønnalger i denne undersøkelsen. I Haugestad- og Hillestadvannet utgjorde blågrønnalger tidligere 60-90 % av algebiomassen på ettersommeren.

I 2018 startes det opp et nytt planprosjekt i nedbørfeltet til Hillestadvannet.