Bestemmelser om lagring og bruk av husdyrgjødsel finnes i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Krav til lagring

Det er ulike krav til lager avhengig av tørrstoffinnhold i husdyrgjødsla. Desto mer tyntflytende gjødsla er, desto strengere er kravene for å hindre forurensing. Detaljene finnes i §§ 18-20 i ovenfor nevnte forskrift.

Krav til spredning

Bruk av husdyrgjødsel på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplanen for den aktuelle eiendommen. Spredning kan skje i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller fossen mark. Husdyrgjødsel spredt på åpen åker skal moldes ned straks og seinest 18 timer etter spredning. Husdyrgjødsel kan brukes i grasmark før 1.september.

 Forurensning

Brudd på bestemmelsene i denne forskriften meldes kommunen ved Landbrukskontoret. 

Hva gjør kommunen?

  • Kommunen fører tilsyn med at kravene til lagring og bruk etterleves.
  • Kommunen kan bestemme at det ikke skal være tillatt å spre husdyrgjødsel i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.
  • Kommunen kan etter søknad godkjenne annet spredeareal enn det som automatisk følger av forskriften.
  • Kommunen kan tillate seinere frist for spredning uten nedmolding enn 1. september.
  • Kommunen godkjenner plan for nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel og kontrollerer og godkjenner lageret før det tas i bruk.

Nyttige lenker:

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 

Veileder til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav