Bekjempelse av floghavre

Formålet med forskrift om floghavre er å hindre spredning av floghavre.

Hvem gjelder reglene for?

Eier eller bruker av fast eiendom, herunder private, kommuner og staten.

Hva gjør kommunen?

 • Gir veiledning om tiltak for å bli kvitt dette ugraset.
 • Fører tilsyn med at bestemmelsene om floghavre overholdes.
 • Sender ut informasjon om floghavre og skjema for registrering av kontrolltiltak og bekjempelse til alle aktuelle eiere/brukere om våren.  

Hva må du gjøre?

 • Foreta årlig kontroll av arealer der det kan forekomme floghavre.  Eier/bruker har en særlig plikt til å holde et 20 m bredt belte mot åpne kanaler, elver, bekker, veier og dyrka mark på naboeiendom fritt for frøbærende floghavreplanter. Det samme gjelder arealer som årlig er utsatt for flom.
 • Bekjempe floghavren effektivt, for eksempel ved luking eller sprøyting. Bortluket floghavre skal brennes.
 • Ta nødvendige forholdsregler for at floghavre ikke spres. Dette omfatter blant annet å sørge for at bunn og sidelemmer på tilhenger, lasteplan eller lignende er tette og at lasset er tildekket slik at spill ikke kan forekomme når du frakter korn, erter, frø, avrens mv. Det samme gjelder når du frakter halm eller frøhalm som ikke er behandlet slik at eventuelle floghavrefrø er drept.
 • Ikke omsette eller på annen måte avhende lo, julenek, halm, frøhalm, kornavrens, frøavrens, agner, husdyrgjødsel, kompost, jord og planter med jord fra eiendom hvor det er floghavre eller mistanke om dette.
 • Sørge for at jordgående redskaper, skurtreskere og andre høstemaskiner, halmpresser og anleggsmaskiner er grundig rengjort for floghavre før de flyttes til annen jordbrukseiendom eller omsettes.
 • Dokumentasjon på gjennomført kontroll og bekjempelse skal sendes kommunen hvert år. Mottatt skjema for registrering av kontrolltiltak og bekjempelse skal returneres til kommunen i utfylt stand seinest 15. september. 

 Et par ting til som er viktig å være klar over:

 • Den som har kjennskap til eller mistanke om at det finnes floghavre på eiendommen, har plikt til straks å melde fra til kommunal landbruksforvaltning, som igjen melder fra til Fylkesmannens landbruksavdeling og Mattilsynet. Meldingen skal være ledsaget av planteprøve.
 • Ved omsetning, bortforpakting eller bortleie av fast eiendom plikter overdrageren å si fra til den annen part hvis det forekommer floghavre på eiendommen. Forpakter/leier plikter også å opplyse om han/hun driver andre eiendommer der det forekommer floghavre.

Frierklæring

Når du mener å ha utryddet floghavren på eiendommen, kan du melde fra til landbrukskontoret. Det vil da bli foretatt offentlig inspeksjon i de to påfølgende vekstsesongene. Det må i kontrollårene dyrkes en lett kontrollerbar vekst (bygg eller vårhvete) på det skiftet der floghavren er funnet. Åkeren må ikke ha mer lengde enn at kontrollen kan utføres tilfredsstillende. Dersom det ikke blir funnet floghavre i kontrollårene, skal Mattilsynet gi skriftlig erklæring om dette. Slik erklæring kan bare gis dersom hele driftsenheten er fri.

Nyttige lenker og skjemaer:

Forskrift om floghavre 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

Mer informasjon og skjema (fra Mattilsynets hjemmesider)