Formålet med ordningen er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Den skal også medvirke til å redusere tapene av husdyr på beite.

Hvem kan få erstatning?

Eiere av sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver når slike husdyr er drept eller skadet av rovdyr.  Med rovdyr menes i denne sammenheng gaupe, ulv, bjørn, jerv og kongeørn.  Rovvilttap må sannsynliggjøres.

Hva kan erstattes?

Direkte økonomiske tap samt andre tap og ulemper dyreeier er påført og som står i årsakssammenheng med tap av husdyr. 

 

Hvordan søker du?

Søknaden sendes til fylkesmannen i dyreeierens bostedsfylke.  Fylkesmannen behandler og avgjør søknaden.

Søknadsskjema finnes på hjemmesidene til rovviltportalen

Søknadsfrist

Søknad må fremmes innen 1. november det året tapet har oppstått.

Når utbetales erstatning?

Vanligvis innen 31. desember i tapsåret.

Klageadgang

Miljødirektoratet er klageinstans.

 Nyttige lenker:

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Elektronisk søknadsskjema (Miljødirektoratets søknadssenter)