Formålet med ordningene i denne forskriften er å bidra til bekjempelsen av planteskadegjørere og dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.

Hva omfatter erstatningsordningen?

  • Det finnes følgende ordninger for å erstatte tap etter offentlig pålegg og restriksjoner i landbruket:
  • Erstatning etter offentlig pålegg som følge av planteskadegjørere
  • Erstatning etter offentlig pålegg om nedslakting av husdyr
  • Erstatning etter frivillig nedslakting av sauebesetning
  • Erstatning for tap i en pålagt oppholdsperiode
  • Erstatning for nedfôringskostnader som følge av radioaktivitet
  • Erstatning ved flytterestriksjoner på bier.
  • Erstatning ved beiterestriksjoner.

 Hvem kan få erstatning?

Forskriften gjelder virksomhet som er berettiget produksjonstilskudd eller virksomhet som kan levere årsoppgave etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 31, jf. § 28.

For virksomhet som ikke er berettiget produksjonstilskudd eller kan levere årsoppgave etter merverdiavgiftsloven § 31, jf. § 28, kommer forskriften til anvendelse dersom virksomheten har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner de siste 12 månedene før pålegget eller restriksjonen ble gitt.

 Hvordan søker du?

Søknaden sendes for alle erstatningsordningene til fylkesmannen. Vedtak om erstatning fattes av fylkesmannen.

Det foreligger ett søknadsskjema for alle ordningene, med unntak for radioaktivitet som har eget skjema.  Klikk her for å fylle ut elektronisk søknad.

 

Nyttige lenker: