Formålet med forskriften er å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Ordningen omfatter erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningsproduksjon. 

  • Viktig: skade skal meldes kommunen uten ugrunnet opphold, dvs. så snart foretaket burde kunne vurdere skadeomfanget i forhold til søknad om erstatning.

Hvem kan få erstatning?

Forskriften gjelder for foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket og foretak som driver med honningproduksjon der foretaket er registrert som merverdiavgiftspliktig etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28.

Forskriften gjelder også foretak med honningproduksjon som ikke er registrert som merverdiavgiftspliktige jf. første ledd, dersom foretaket har en omsetning på minst 20 000 kroner innenfor honningproduksjon de siste 12 md. før erstatningsberettiget tap oppstod.

Hvordan søker du?

Søknaden sendes til kommunen. Kommunen gir uttalelse til søknaden og oversender saken til fylkesmannen. Vedtak om erstatning fattes av fylkesmannen og utbetaling skjer fortløpende.

Det er forskjellige søknadsskjemaer for hver ordning. For erstatning ved avlingssvikt er det ulike skjemaer for hver vekstgruppe (korn og frø, potet, grovfôr, grønnsaker og frukt og bær). Søknadsskjema kan fås hos kommunen. Du kan også fylle ut elektronisk søknadsskjema.

 Søknadsfrister

For svikt i honningproduksjon er meldefrist så fort som mulig, senest 15.september. Ellers er søknadsfristen for avlingssvikt og svikt i honningproduksjon 31. oktober det året skaden oppstod.

Vinterskader på eng og tap av innvintrede bikuber i produksjon: 15. juli det året skaden oppstod.

Klageadgang:

Statens landbruksforvaltning er klageinstans.