Jakttider

Miljødirektoratet har fastsatt jakttider i forskrift som gjelder fra 1. april 2017 til 31.03.2022:

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun

Jegerprøven

For å drive jakt og fangst i Norge må man ha bestått jegerprøven,  betalt jegeravgift og løst jaktkort for det området man skal jakte eller drive fangst i. I tillegg må en ha grunneiers tillatelse.

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år. Det er kommunen som arrangerer selve jegerprøveeksamen.

Det arrangeres jegerprøvekurs jevnlig i våre nærområder, informasjon om kommende kurs kan du finne på:

Natur og miljø - Jegerprøven

NJFF-Vestfold 

Kursagenten 

Kommunalt viltfond

Alle kommuner som har åpnet for jakt på elg og/eller hjort, skal etablere et kommunalt viltfond. Inntektene til kommunale viltfond er den offentlige fellingsavgiften for elg og hjort og fondets årlige avkastning.

Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Midlene skal benyttes til tiltak rettet mot viltet i kommunen.

Kommunen, private lag og organisasjoner, grunneierlag, driftsplanområder og jeger- og fiskeforeninger kan søke om tilskudd fra fondet.

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort 

Fellingsavgift

Miljødirektoratet fastsetter maksimumsnivå på fellingsavgifter på hjort, elg og villrein. Holmestrand kommune har vedtatt å følgende satser:

  • Elg voksen, kr 537
  • Elg kalv, kr 316
  • Hjort voksen, kr 411
  • Hjort kalv, kr 249

Fellingsavgiften skal betales til kommunens viltfond ut i fra hva som er skutt.