Virksomheten forvalter, drifter og vedlikeholder kommunal bygningsmasse, kommunale veier, grøntarealer og skjærgårdstjenesten.

 • Brøytevakt:        905 36 862
 • Teknisk vakt:     900 26 214

Serviceplakat

Vi vil:

 • Gi innbyggerne tjenester av tilfredsstillende kvalitet og yte god brukerservice.
 • Drifte og forvalte kommunale eiendommer, vei og grøntområder på en økonomisk forsvarlig måte.
 • Sørge for at myndighetskrav og miljøhensyn følges på en tilfredsstillende måte.
 • Tilstrebe at ute- og innemiljø ved våre bygg gir brukertilfredshet.
 • Bidra i arbeidet med å effektivisere arealutnyttelsen i kommunale bygninger.
 • Legge vekt på målene som er satt i kommunens klima- og energiplan

Ansvaret vårt

Vi har ansvar for:

 • Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunens eiendommer, kommunale veier og parkanlegg.
 • Eieransvar for alle kommunale bebygde og ubebygde eiendommer unntatt kommunens skoger.
 • Alle byggeprosjekter i kommunens regi, både rehabilitering og nybygging.
 • Kjøp og salg av eiendom.
 • Utleie og innleie av bygg og boliger.
 • Daglig og periodisk renhold i kommunale bygg.
 • Drift av kantine og møtevirksomhet i rådhuset.

Kontakt

Virksomhetsleder:
Rudolf Pettersen, tlf. 905 54 455
Sande rådhus, Prestegårdsallèen 35

Avdelingsleder for Bygg, vei og park:
Tom Arne Borgen, tlf. 908 20 884
Teknisk sentral, Revåveien 28

Avdelingsleder for Servicegruppen:
Bente K. Håkonsrud, tlf. 918 54 128
Sande rådhus, Prestegårdsallèen 35