Kommunal bolig

Kommunale boliger er ment som en løsning i en vanskelig situasjon. Målgruppen er personer som er vanskeligstilt i boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. Boligene ligger spredt i kommunen. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Søknad sendes Sande kommune, Postboks 300, 3071 Sande eller leveres på rådhuset.

Her finner du søknadsskjema.  

Hvem kan søke?

For å kunne søke om kommunal bolig, må du være fylt 18 år og ha lovlig opphold i Norge.  Du må ha hatt fast adresse eller vært bosatt i Sande kommune de siste to år.  Det kan gjøres unntak fra kravet om botid for nyankomne flyktninger og andre når særlige grunner tilsier det.

Kriterier for tildeling

Ett eller flere av følgende kriterier må oppfylles:

 • Tilrettelegging av egen bolig lar seg ikke gjøre.
 • Helsesvikt/funksjonssvikt av alvorlig og varig art.
 • Søker har ikke selv økonomi til å skaffe seg egnet bolig.
 • Søker har nedsatt funksjonsevne.
 • Søker har behov for helse- og omsorgstjenester av et visst omfang
 • Søker er i en situasjon som gjør at han/hun ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet.

Vi sender ut et foreløpig svar innen tre uker etter at vi har mottatt søknaden. Dersom kriteriene fylles, er søknaden gyldig i seks måneder. Da slettes den fra søkerlista, og du må søke på nytt dersom du fortsatt ønsker kommunal bolig.

Hvis situasjonen forandrer seg og kriteriene ikke lengre er oppfylt, kan det være du må flytte.

Kontrakt

Husleielovens bestemmelser gjelder ved inngåelse av husleiekontrakt. Vi krever tre måneders husleie i depositum. Når signert husleiekontrakt er returnert oss, kvitterer vi ut nøkler. Leietaker plikter å holde boligen oppvarmet når det er fare for frost.

Her finner du husordensreglene.

Fastsettelse av husleien

Husleien er fastsatt ved boligtakst ved innføring av gjengs leie og på bakgrunn av leieprisene på lignende utleieboliger i markedet. Gjengs leie er den husleien man finner i sammenlignbare leiligheter hvor leieforholdet har vart en stund. Når man sammenligner, skal man blant annet se på standarden både på leiligheten, fellesarealet, bomiljø, om det er balkong, heis osv.

Vanligvis ligger husleien på kommunale boliger lavere enn markedspris. Den indeksreguleres hvert år.

Betaling 

Husleien forfaller til betaling 20. hver måned. Leietaker er ansvarlig for å betale i rett tid. Dersom du ikke har mottatt giro en uke før forfall, må du ta kontakt med oss. Her kan du søke om bostøtte hos Husbanken. lenke til https://husbanken.no/bostotte/

Kommunalt leieforhold forplikter inngåelse av avtalegiro eller eFaktura for husleien. Dersom du velger eFaktura, får du ferdig utfylt faktura i nettbanken og slipper å taste inn lange KID- og kontonumre. eFaktura kan bestille selv i nettbanken. Banken din hjelper deg med å opprette avtalegiro.

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Vi sender purring med gebyr 15 dager etter at husleien har forfalt. Har du fortsatt ikke betalt, får du enda advarsel etter to uker før du blir kastet ut.

Det er viktig at du snakker med boligtjenesten om betaling av det du skylder. De hjelper deg med en nedbetalingsavtale. Du kan også få økonomisk veiledning og hjelp fra NAV-kontoret.

Behov for hjelpetiltak

Dersom du har vansker med det å bo, eller vansker med å håndtere egen økonomi, kan vi stille krav om at du inngår avtale om hjelpetiltak før tildeling av bolig. Hjelpetiltakene kan bestå i avtale med NAV om betalingsordning for husleie, boveiledning eller andre egnede tiltak som egner seg i din situasjon.

Opphør av leieforhold

 • Det er tre måneders oppsigelsestid dersom du skal flytte ut.
 • Oppsigelsen må være skriftlig.
 • Leietaker må betalehusleien i oppsigelsestiden.
 • Boligen skal holdes oppvarmet i oppsigelsestiden når det er fare for frost.
 • Boligen skal være i samme stand som da du flyttet inn. Du er ansvarlig for eventuelle skader. Du vil få et krav på utførte reparasjoner og arbeid for å sette i stand leiligheten igjen hvis boligen ikke er i orden.
 • Alle eiendeler må ryddes ut fra leiligheten og boder. Leiligheten må vaskes skikkelig.
 • Det skal avtales tid for boligkontroll. Leietaker og utleier befarer boligen sammen.
 • Ved godkjent boligkontroll skal nøkler leveres sammen med måleravlesning for strøm.
 • Husleien stoppes fra 1. eller 15. Det vil si at det faktureres for halv eller hel måned.
 • Strømabonnement overføres til utleier av kommunen.