Serviceerklæring

Dette kan du forvente av oss:

 • eleven blir møtt med omsorg og respekt
 • vi hjelper eleven til å sette mål, lære å øve og bli selvstendig
 • eleven får være aktivt med i egen læring
 • undervisningen tilpasses elevens forutsetninger
 • eleven/foresatte får informasjon om undervisningsopplegget
 • eleven får tilbud om å spille sammen med andre og på konserter
 • beskjed blir gitt ved lærers fravær
 • dere mottar informasjon om aktuelle arrangementer

 Et godt resultat er avhengig av et godt samspill mellom skole og hjem. I dette samspillet forventer kulturskolen at eleven:

 • er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget
 • viser respekt for medelever og fellesskapet
 • møter forberedt og i rett tid til undervisningen
 • gir beskjed direkte til lærer ved fravær
 • har et instrument hjemme, eller leier av kulturskolen

 Foresatte forventes å:

 • oppmuntre og støtte eleven og legge til rette for at eleven kan følge undervisningsopplegget
 • kjøpe nødvendig notemateriell og utstyr etter avtale med lærer
 • gi nødvendig informasjon om eleven, holde god kontakt med lærer
 • lese avtalen og følge forpliktelser i denne
 • melde fra i god tid dersom eleven skal være borte fra undervisningen