Ved fravær hos elev:

Sykdom og annet fravær hos elev meldes til lærer via sms eller telefon.

Blir eleven syk over lengre periode kan man søke om fritak fra betaling i perioden, ved framvisning av legeerklæring

Permisjon innvilges unntaksvis etter skriftlig søknad. Etter permisjon vil ikke eleven være garantert plass, men vil bli satt først i ventelisten. Dersom det er annen årsak til at eleven avbryter undervisningen blir han/hun utmeldt ved slutten av semesteret.

Ved fravær hos lærer:

Når lærere blir syke vil kulturskolen engasjere vikar, så langt det er mulig.

Dersom kulturskolen har avlyst mer enn tre undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et eventuelt krav må sendes til kulturskolen skriftlig senest 1. juli det aktuelle året.