I 2008 ble det gjennomført en omfattende registrering av nyere tids kulturminner i Sande kommune. Registreringen er nå tilgjengelig.

Registreringene ble utført av 80-90 frivillige. Til sammen ble det registrert i underkant av 1700 nyere tids kulturminner. Dette er blant annet husmannsplasser, smier, sommerfjøs, vaskeplasser, hoppbakker, sagbruk, grensesteiner, kullmiler, setre, brønner, gamle veifar og mye mer.

Gjennom å dokumenter nyere tids kulturminner blir en viktig del av lokalhistorien bevart for fremtiden. I tillegg kan kartleggingen bidra til en bedre kulturminneforvaltning. Registreringene kan for eksempel danne grunnlag for en kulturminneplan, være viktig informasjon under arbeidet med en reguleringsplan eller brukes til å undersøke om det finnes kulturminner det bør tas hensyn til ved f.eks. rydding av skog og vegetasjon. Kulturminneregistreringene er ikke minst en nyttig kilde til informasjon for alle som er interessert i lokalhistorie.

Kulturminnene er lagret i et Excel-skjema. I skjemaet kan du søke på område, kategori, betegnelse og nummer.

Her er registreringene tilgjengelig. Se lenke til veiledning og registreringene nedenfor.

Hvordan søke i kulturminneregisteret?

Kulturminneregisteret

Kulturminneregisteret som pdf-fil

Kart over nyere tids kulturminner i Sande