Kulturminneforvaltning i kommunen og kulturminneregistrering 2008.

Kulturminneforvaltning
Hva er et kulturminne? Er det en staselig gravhaug som skuer utover åkrene, en herskapsbolig fra 1700-tallet, en steinkirke fra middelalderen? Få vil være uenige i at dette er viktige kulturminner. Men har du tenkt på at f.eks. en hoppbakke, en smie eller en husmannsplass også kan være viktige kulturminner.

Kulturminner som er yngre enn 1536 kalles ofte for nyere tids kulturminner. En annen betegnelse som blir mye brukt er etterreformatoriske kulturminner. Hoppbakker, smier og husmannsplasser er eksempler på nyere tids kulturminner.

Kommunens rolle
Kommunen er en sentral aktør i forvaltningen av lokale nyere tids kulturminner. Gjennom sin arealplanlegging og byggesaksbehandling kan kommunen ta hensyn til og legge til rette for viktige kulturminner og kulturmiljøer.  Plan- og bygningsloven er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Les mer om registrering av nyere tids kulturminner i Sande

Fredet, vernet eller verneverdig?