Spillemidler
Søknadsfrist 15. oktober

Har dere planer om bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye penger å hente gjennom statlige spillemidler. Det gis opp til 50 % av godkjent kostnad, hvor også dugnad kan kostnadsberegnes og gå inn som egenkapital.

I Sande kommune er det Kulturtjenesten som administrerer spillemiddelordningen.
Ta gjerne kontakt i forkant for en prat, og eventuelt bistand med søknadsprosessen.
Kontaktperson:

Søknad om tilskudd til idrettsanlegg fremmes elektronisk på www.idrettsanlegg.no innen 15. oktober hvert år. Dette er også fristen for å søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (se lenger ned).

Hva er spillemidler? 
Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles til forskjellige allmennyttige formål. 64 prosent av dette overskuddet fordeles til idrettsformål, hvor den største andelen av dette går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene.   

Hvem kan søke?
Søkere om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag, borettslag/velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap og lignende). Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private private eiere.

Hvordan går du frem?
Før spillemiddelsøknad kan opprettes:
-Ta kontakt med kommunen.
-Anlegget må med i kommunens anleggsplan med årlig rullering.
-Anlegget må registreres av kommunen. Alle anlegg får tildelt et anleggsnummer.

-Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (tegninger, planer og behovsvurdering) må være godkjent. Disse planene må ha forhåndsgodkjenning av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes departementet for forhåndsgodkjenning. 
Viktig! Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidet settes i gang!

-Dersom det er andre enn idrettslaget selv som eier grunnen må laget ha en tinglyst feste-/leierett på minimum 30 år. Det kan søkes om dispensasjon fra dette kravet.

Opprette søknad:
Spillemiddelsøknaden sendes elektronisk via søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Her finner du også andre skjemaer, diverse maler, bestemmelser og mer informasjon om spillemidler.

Hvor mye kan det søkes om?
Ordinære anlegg
Hovedregel er at det kan søkes om tilskudd med inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad til bygging og/eller rehabilitering.  

Nærmiljøanlegg
Dette er anlegg og områder for egenorganisert aktivitet i nærområder der folk bor. Eksempler på det er ballbinger og skileikbakker. Det kan gis tilskudd på inntil 50% av godkjent totalkostnad. Øvre grense for tilskudd er satt til kr 300.000,- per anleggsenhet. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50.000,- (tilskudd kr 25.000,-).  

Lokale kulturhus
Dette er egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan være kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene, kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Det kan gis tilskudd med inntil 1/3 av godkjent kostnad. Øvre grense for tilskudd er satt til kr 2.000.000,-.