Åpent informasjonsmøte om endring av veinavn 5. mars 2018

Tydelige og unike adresser innenfor en kommune er viktig for at man enkelt skal kunne finne frem til riktig sted. Dette gjelder spesielt nødetatene. Før kommunesammenslåingen 2020 må derfor flere identiske veinavn og veinavn som høres for like ut i Holmestrand og Sande endres. Til sammen er det i de to kommunene 26 veinavn som har en identisk eller nesten identisk navnebror.

For å ta en beslutning på hvilke gater og veier som får beholde sine nåværende navn og hvilke som må endre det, gjelder følgende kriterier:

  • Hvor mange adresser for bolig eller næring er knyttet til veinavnet i hver kommune? Det er et mål at færrest mulig parter skal berøres.

Dette er hovedkriteriet og det førende prinsippet, men det skal i tillegg tas hensyn til om:

  • Veinavnet har en sterk historisk forankring eller er tilknyttet et gammelt stedsnavn. Det er et mål at veinavn som har sterk historisk forankring eller er knyttet til gamle stedsnavn bør beholdes.
  • Veinavnet tilhører en gruppe av samme type der navnet kan endres enkeltvis. Det er et mål at gruppetilhørighet må beholdes, f.eks. fuglenavn eller treslag.

Administrasjonen har basert på følgende kriterier laget et forslag over hvilke veinavn som bør få beholde sine nåværende navn og hvilke som bør endre det og ønsker nå innbyggernes mening om forslaget som senere skal politisk behandles.

Sande kommune inviterer derfor til åpent møte om prosessen mandag den 5. mars på Sande bibliotek hvor det er mulig å stille spørsmål og komme med innspill. Møtet begynner kl. 18:30 og avsluttes senest kl. 20:00.

Frist for å komme med innspill er 15. mars 2018.

Last ned innspillskjema. Skjemaet kan sendes til  eller Sande kommune, Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold

Oversikt over veinavn

Administrasjonens forslag til endring

Tidsplan for arbeidet

22. februar 2018: Liste over veinavn og forslag til hvilke som bør få nytt navn legges ut på kommunens nettside.

5. mars 2018: Åpent informasjonsmøte på Sande bibliotek.

15. mars 2018: Siste frist for å levere innspill til hvilke av veiene som bør få nytt navn.

23. april 2018: Hvilke veier som skal få nytt navn vedtas i Hovedutvalget for kultur og oppvekst.

April/Mai/Juni 2018: Vedtak kunngjøres. Brev sendes ut til alle berørte innbyggere med informasjon. Lokale organisasjoner, berørte innbyggere og andre inviteres til å sende inn forslag på nye veinavn.

Juli/August 2018: Nye veinavn blir lagt ut på høring og sendes til Språkrådet for tilrådning på skrivemåten.

September 2018: Nye veinavn blir vedtatt. Vedtakene kunngjøres og brev med informasjon sendes til alle de aktuelle adressene.

Høsten/vinteren 2018: De nye adressene trer i kraft og gamle veinavnskilt blir byttet ut med nye.

Samme prosess vil bli kjørt parallelt i Holmestrand kommune.