Hva er velferdsteknologi?
Det er stor bredde i begrepet velferdsteknologi. Det dekker alt fra enkle produkter som bruker selv kan skaffe, via smarthusteknologi til avanserte tekniske hjelpemidler som kommuniserer med omverden. Velferdsteknologi er teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet. Velferdsteknologi kan også fungerer som teknologisk støtte til pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene, og bidra til forbedret tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudene i kommunen.

Hvorfor velferdsteknologi?
Kommunene har de senere årene fått ansvar for å levere tjenester til flere og mer omfattende brukergrupper innen helse og omsorg. Velferdsteknologi skal bidra til at brukere av teknologien opplever selvstendighet, trygghet og mestring av ulike aktiviteter, og at kommunen er bedre rustet til å møte fremtidens omsorgsbehov. Velferdsteknologi gjør det mulig å tilby nye eller endrede helse- og omsorgstjenester. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og personell. Innføring og bruk av velferdsteknologi skal ikke gå på bekostning av brukerens behov for, eller opplevelse av omsorg, «de varme hendene» skal ikke erstattes.

Kommunen er i gang med/planlegger flere spennende prosjekter:
- Velferdsteknologiens ABC
- Touch&play
- Digitale trygghetslarmer
- Pasientvarsling- og sykesignalanlegg Sandetun
- Varslings- og lokaliseringsteknologi

Hva kan du skaffe selv? På linkene presentert under kan du få tips til løsninger og tekniske hjelpemidler som enkelt kan skaffes selv eller som ergo- og fysioterapitjenesten kan være behjelpelig med å søke på via NAV Hjelpemiddelsentral.
Hjelpemiddeldatabasen, NAV 
Hva kan hjelpe, Oslo kommune
Enklere liv
Almas hus

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker
Plan for velferdsteknologi
Fremdriftsplan

Telefon

Prosjektleder