Tjenestekontoret gir informasjon om de ulike tjenestene som ytes og behandler søknader og klagesaker etter forvaltningsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, samt helse- og omsorgstjenesteloven.

Dette kan du forvente av oss:
Det foretas en individuell vurdering for kartlegging av hjelpebehov.
Tjenestebehovet skal utredes i samarbeid med søker.
Tjenesten skal utredes med respekt for og med utgangspunkt i søkers egne ressurser og livsfase.
Vurderingsbesøk blir avtalt på forhånd.
Tjenesten skal utredes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og av kompetent personell.
Søker skal informeres og veiledes om andre tjenester som kan bidra til selvhjelp.
Alle opplysninger behandles konfidensielt.
Når en søknad er behandlet, sendes skriftlig svar til søker. Vedtaket skal begrunnes og det skal spesifiseres hva det ytes bistand til.

 Dette forventes av deg
Din søknad skal være underskrevet av deg eller av andre som har skriftlig fullmakt fra deg.
Du gir oss nødvendige opplysninger for å kunne fatte riktig beslutning.
Du gir oss tilbakemelding ved endringer i behov for tjenesten.

 Viktig å være oppmerksom på
Kommunen har plikt til å innhente opplysninger til nasjonal pleie og omsorgsstatistikk, IPLOS. IPLOS beskriver søkers funksjonsnivå og hjelpebehov.
Ved stor pågang av saker og ved ekstraordinære situasjoner, vil behandling av søknader om helsehjelp bli prioritert.
For å oppfylle hjelpebehovet, vil kommunen vurdere hvilke type tjenester og omfang av tjenestene som skal ytes.

Nøkkelinformasjon

Søk tjeneste

Åpningstider

8 - 15

Telefon

Mellom 10 - 14:    913 11 241

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 35