Kommunen skal sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. Tjenestekontoret gir informasjon om de ulike tjenestene og behandler søknader og klagesaker etter forvaltningsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, samt helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har en koordinerende enhet for pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering