Kommunen skal sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester.Tjenestekontoret gir informasjon om de ulike tjenestene og behandler søknader og klagesaker etter forvaltningsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, samt helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har en koordinerende enhet for pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Under finner du nærmere beskrivelse av tjenester du kan søke på. Søknadsskjemaet og informasjon til utfylling finner du nederst på siden. Her finnes også informasjon om IPLOS registeret og kommunale egenandeler.
NB! epostadressen er kun for generelle henvendelser, ikke send person- eller helseopplysninger pr. epost.

Avlastning
Brukerstyrt personlig assistanse
Dag/nattopphold
Dagaktivitet
Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie med hverdagsrehabilitering
Individuell plan og koordinator
Langtidsopphold
Omsorgsbolig
Omsorgsstønad
Praktisk bistand
Psykisk helse og avhengighet over 18 år
Rehabilitering i hjemmet
Støttekontontakt
Tidsbegrenset opphold
Trygghetsalarm

SØKNADSSKJEMA kommunale helse- og omsorgstjenester
Egenbetaling kommunale helse og omsorgstjenester
Rundskriv om egenandeler, Helse- og omsorgsdepartementet
IPLOS/KPR informasjon

Henvisning til koordinerende enhet

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Legeerklæring for parkeringstillatelse
Søknadsskjema parkeringstillatelse

Transporttjeneste for forflytningshemmede
Legeerklæring for transporttjeneste
Søknadsskjema transporttjeneste
Informasjon om transporttjeneste

Informasjon om Tjenestekontoret
Informasjon om Koordinerende enhet