Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende over 18 år med psykiske lidelser eller avhengighetsproblematikk som bor eller oppholder seg i Sande kommune. 
Tjenester gis som lavterskeltilbud hvor man selv tar kontakt med avdelingsleder pr. telefon, epost, eller ved personlig oppmøte. Ved behov for mer omfattende tjenester må det søkes, og tjenesten vurderes av tjenestekontoret.
Tiltak som avdelingen kan tilby: kartlegging, veiledning, oppfølging, behandling og motivasjon til økt livskvalitet og egen mestring. De ansatte er opptatt av tverrfaglighet og samarbeider tett med øvrig hjelpeapparat.
Våre tjenester skal bidra til et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv for mennesker med psykiske lidelser eller avhengighetsproblematikk.
Tjenestetilbudet skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i brukerens egne ønsker og ressurser, i dette menes også ansvar for eget liv.
Hensikten er å fremme det friske i mennesket – finne ressurser og bygge videre på dem. 
For flere tilbud, se nedenfor.

Nøkkelinformasjon

Aktiviteten
Kurs i depresjonsmestring (KID)

Tjenestebeskrivelse psykisk helse og avhengighet over 18 år

Åpningstider

Mandag - fredag 09 - 14 

Telefon

Tjenestekontoret, tlf: 913 11 241

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 29, Bygg B underetasjen.