Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven skal sikre at kommunens innbyggere har tilstrekkelige midler til livsopphold. Økonomisk sosialhjelp ytes til personer som selv har utnyttet og vurdert alle andre muligheter til å forsørge seg selv.

Målsetting

Målsettingen for den økonomiske sosialhjelpen er at du i størst mulig grad skal bli selvhjulpen. Når du henvender deg til oss skal du bli møtt med respekt og tillit.

Hvem kan få økonomisk sosialhjelp?

Innbyggere i Sande kommune som midlertidig ikke klarer seg selv økonomisk. Vanligvis er det bare personer over 18 år som har rett til økonomisk sosialhjelp.

Alle andre muligheter til å klare seg selv økonomisk skal være prøvd (lønnet arbeid, trygd, arbeidsledighetstrygd, oppsparte midler). Klarer du ikke å dekke din gjeld må du kontakte den du skylder penger, for eksempel banken.

Du kan søke om bidrag eller lån til livsopphold, boutgifter og andre utgifter.
Du søker om økonomisk sosialhjelp på eget skjema.

Du kan også få tilsendt eller utlevert ved henvendelse til NAV.

Du må sende eller levere søknaden til samme sted. Der kan du også få hjelp til utfylling.

NAV Holmestrand - Sande
Postadresse: Postboks 213, 3081 Holmestrand
Besøksadresse: Langgaten 37

Telefon: 55 55 33 33

Ønsker du samtale med veileder må du avtale time på forhånd.

Dersom dokumentasjon og opplysninger mangler blir søknaden sendt tilbake.

Søknader med nødvendige opplysninger og dokumentasjon besvares innen en måned. Økonomisk sosialhjelp kan gis fra og med den dagen du søkte.

Det kan settes vilkår for hjelpen, med målsetting om å gjøre deg selvhjulpen.

Åpningstider

Mandag - fredag 09 - 15

Telefon

NAV sentralt, tlf: 55 55 33 33

Besøksadresse

Langgaten 37
3080 Holmestrand