Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte. Det må påregnes 3 ukes saksbehandlingstid. Hvis det tar mer enn én måned å behandle saken, får du et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, får du et raskt svar.
For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du
- oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel
- være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.
Alle som søker om økonomisk sosialhjelp vil få en vurdering av saken sin og et skriftlig vedtak.

 Hva kan du få?
NAV bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. NAV Sande bruker statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp.

 Hvordan søker du?
Du må levere søknad til NAV. NAV vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp. NAV trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter. Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler er ligningsattest, lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege. Ta kontakt med NAV for å få søknadsskjema.
Hvis du får endringer i situasjonen din som kan påvirke beregning av det beløpet du får utbetalt fra NAV, må du straks melde fra til NAV. 

«Tiltaksteamet»
Tiltaksteamet er et lavterskeltilbud for personer som ikke kan være i ordinært arbeidsliv/utdanning pr. nå, og har base på Rivelsrudhuset i Sande. Tiltaket er tilgjengelig/foregår, som hovedregel, hver dag fra kl. 8.30-15.00 med felles lunsj. Småoppgaver utføres for kommunale virksomheter og/eller andre, eks. flytting, postkjøring, maling, rydding. Under oppholdet foretas kartlegging av funksjonsevne, avklaring av behov for behandling, motivasjon for utdanning, arbeid eller aktivitet.  Ingen fast lengde på opplegget. Alle nye sosialhjelpsmottakere under 30 år må møte på tiltaksteamet dagen etter søknad om sosialhjelp er innkommet.

Åpningstider

Mandag - fredag 09 - 15

Telefon

NAV sentralt, tlf: 55 55 33 33    Tiltaksteamet v/Roger Thunberg: 41663230

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 35
3070 Sande