Formålet med økonomisk veiledning/gjeldsrådgivning er å gi råd, veiledning og praktisk bistand til personer som opplever å ha økonomiske problemer. Hensikten er å hjelpe slik at de selv får kontroll og styring over sin egen økonomi. Den økonomiske rådgivningen i kommunen er gratis. Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysninger kommunen trenger. Hvilke opplysninger kommunen trenger avhenger av hva slags rådgivning du har behov for.

Hvem kan få økonomisk veiledning/gjeldrådgivning?
Alle som har problemer med sin økonomi kan søke om økonomisk veiledning/ gjeld-rådgivning. F.eks ved vansker med å betale regninger, vansker med å betale gjeld, opplevelse av en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til nødvendige behov. Alle som ber/søker om økonomisk veiledning/gjeldrådgivning har rett på vedtak. Vedtaket kan påklages. Klagen skal være skriftlig og sendes NAV Sande innen 3 uker fra vedtakets dato. 

Hva slags hjelp kan man få?
-
Få oversikt over den økonomiske situasjonen
- Sette opp budsjettRåd/veiledning om hvordan redusere dine utgifter
- Gjøre avtaler med kreditorer
- Skrive søknad om utsettelse/berostillelse av betaling
- Forhandle med kreditor
- Lage forslag til frivillig gjeldsordning
- Hjelp til å søke rettslig gjeldsordning
- Hjelp til å kontakte namsmannen
- Få opplysninger om rettigheter og plikter

NAV Kontaktsenter har også en gratis veiledningstjeneste. Du kan ringe 800 gjeld (tlf 80045353), eller følge linken nedenfor og chatte med rådgivere direkte.

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker:
Lov om sosiale tjenester, opplysning, råd og veiledning
NAV kontaktsenter - veiledningstjeneste på chat