Rus
Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd og veiledning og/eller støttesamtaler  med ruskonsulent i kommunen. Ruskonsulentene jobber med kartlegging av rusproblematikken, støtte og motivasjonssamtaler, oppfølging før, under og etter behandling. De henviser til behandling i spesialisthelsetjenesten om det er nødvendig og ønskelig.

«Rivelsrudhuset» er et lavterskel dagtilbud  for alle som har et rusproblem og for pårørende og/eller i nære relasjoner. 
Tilbudet har som formål å skape gode relasjoner på en trygg arena der det er mulig å møte fagpersoner innenfor rusfeltet.  Det er et møtested utenfor de offentlige kontorene. Brukerne av huset er innom alt i fra en gang i blant til hver gang vi har åpent. Det blir servert enkel mat som brukerne er med på å lage. Det legges vekt på felles aktiviteter med sosialt samvær i en hyggelig atmosfære der personalet ønsker å bidra til en god hverdag for brukene.

Forebyggende arbeid i skolen.
Ruskonsulent er tilstede på videregående skole ukentlig. Ønsker man å snakke med en ruskonsulent finnes det kontaktinformasjon på de elektroniske tavlene i gangene eller man kan henvende seg til en av rådgiverne eller lærerne.

Pårørendetilbud.  Pårørende kan henvende seg for råd, veiledning
og eventuell behandling.

Andre prosjekter:
«Alle skal med»
Prosjektet startet i 2015 som et treårig prosjekt for å ivareta barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Det er to hovedmål i prosjektet: jobb til foreldrene og tiltak for barn, unge og familiene i perioden med lav inntekt. Ut over egne tiltak, har prosjektet kjennskap til andre offentlige og private aktører som har tilbud til målguppa. Gjennom denne kunnskapen og tverrfaglig samarbeid ivaretas kommunens knutepunktfunksjon.

«Nye venner og gode minner»
Som en del av prosjektet er det, med hjelp av midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, iverksatt tiltak som familieferier og nye kveldstilbud. Målet er å gi barn og ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier likeverdige muligheter som andre gjennom nye opplevelser og nytt nettverk. Alle er velkommen til å ta kontakt.

Åpningstider

Rivelsrudhuset:
onsdager 12 - 15
fredager 10 - 15

Sande videregående:
onsdager 9.30 - 11.30      

Andre prosjekter: man-fre 9 - 15

Telefon

Kjersti Aadne Hansen tlf. 416 68 404

E-post