Bostøtte
Bostøtte er en statlig behovsprøvd støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen/NAV. Formålet er å hjelpe de som har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter som avgjør om du kan ha rett til bostøtte. På husbankens hjemmesider kan du få mer informasjon om hvem som kan ha rett på bostøtte, krav til boligen, inntektsgrenser og du kan søke elektronisk. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 

Søknadsfristen på bostøtte er den 25. i hver måned. Søknaden kan sendes elektronisk og på papir og skal sendes til NAV Sande. Du får svar på søknaden og eventuell utbetaling den 20. i måneden etter. 

Du har plikt til å melde fra om endringer dette gjøres på husbankens hjemmeside.

Du kan klage på vedtaket om bostøtte. Klagen skal være skriftlig og sendes NAV Sande innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Du kan klage via husbankens hjemmeside.

Startlån
Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet eller som har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen. Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig. I vurderingen skal det legges vekt på om husstanden forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om de har benyttet muligheten til sparing. Man kan søke om startlån til konkret bolig eller man kan søke om forhåndsgodkjenning. En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på lån og på hvor stor kjøpesummen kan være. 

Forutsetningene for å få startlån er:
-
At man har behov for boligetablering
- At boligen er nøktern
- At boligen ikke er dyrere enn at man over tid kan klare å betjene lånet
- At man har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet
- Boligen må ligge i den kommunen som gir lån 

Hva kan det gis lån til?
Kjøpe bolig - Startlån kan gis som topp- eller full finansiering ved kjøp av bolig.
Bli boende i boligen - Startlån kan gis til utbedring av bolig og tilrefinansiering slik at man kan bli boende i boligen.
Bygge bolig - Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av bolig

Man kan søke startlån på papir eller elektronisk. Søknadsskjema finnes på husbankens hjemmeside.

 Boligtilskudd
-
Tilskudd kan gis til de mest vanskeligstilte på boligmarkedet.
 - Tilskuddet kan gis i kombinasjon med startlån.
- Tilskuddet er sterkt behovsprøvd. Det legges vekt på husstandens samlede situasjon og økonomi. 

Tilskudd kan gis til:
- Etablering
- Tilpasning/Utbedring av bolig

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker:
Husbankens hjemmesider om bostøtte
Bostøttekalkulator
Husbankens hjemmeside om startlån og boligstøtte