Ergo- og fysioterapitjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn, unge og eldre og bidrar med veiledning, samarbeid og tiltak i habilitering- og rehabiliteringsarbeidet.
Ergo- og fysioterapeutene samarbeider med lege, helsesøster, sykepleiere, hjelpemiddeltekniker/syns- og hørselskontakt, NAV Hjelpemiddelsentral, Husbanken og annet personell knyttet til hvert enkelt barn/person. 

Ergoterapi  
Ergoterapeuten har som hovedfokus å legge til rette for mest mulig selvstendighet i dagliglivet, der sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse er til hinder for aktivitet og gjennomføring av daglige gjøremål. Dette innebærer bl.a. kartlegging av individuelle
behov, tilpasse hjelpemidler og tilrettelegge fysiske omgivelser som bolig, barnehage og skole.

Fysioterapi 
Fysioterapitjenesten har som hovedfokus å kartlegge funksjon, tilrettelegge for indivduell funksjonstrening og gi veiledning, i hjemmet, barnehage/skole og på institusjon. Målet er å gjenvinne tapt/redusert funksjonsevne.

Vi er en utadrettet tjeneste, og henvisning fra lege er ikke nødvendig for å ta kontakt med oss via servicekontoret og vi vil ringe deg tilbake så snart vi kan.

Nøkkelinformasjon

Henvisning til ergo- og fysioterapi

Tjenestebeskrivelse Ergoterapi
Tjenestebeskrivelse Fysioterapi
Prioriteringsverktøy ergo- og fysioterapitjeneste
Takstplakat fysioterapi
Tjenestebeskrivelse Tekniske hjelpemidler