Sande kommune har lenge jobbet systematisk med folkehelse og ble sertifisert som trygt lokalsamfunn i 2013. Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Sande kommune har forankret folkehelsearbeidet i kommuneplanens samfunnsdel og folkehelseperspektivet skal med det ligge til grunn for all samfunnsplanlegging. Godt folkehelsearbeid kan bare gjennomføres når man tar et felles ansvar, kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet må jobbe sammen. Kommunen utarbeider handlingsplan og statusrapport for folkehelse hvert år.