Fra 01.01.2019 gis det redusert foreldrebetaling for familier eller husholdning som har en samlet årsinntekt under 541 500 kroner. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av årsinntekt for en barnehageplass. Makspris pr. måned er 2.990 kroner.

3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart har rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Dette gjelder for husholdninger med samlet årsinntekt mindre enn 533 500 kroner.

Retten til å søke om støtte til redusert betaling gjelder uavhengig av barnehagens eierform. Vedtatt reduksjon kommer fram på månedlig faktura.

Inntekten det skal beregnes etter er skattepliktig kapital- og personinntekt. Skattemelding fra året før legges ved som dokumentasjon. For de som ikke har skattemelding, grunnet nylig flytting til Norge må annen dokumentasjon fra arbeidsgiver eller offentlig myndighet legges ved. I familier med to voksne må begge sende inn dokumentasjon for at søknaden skal bli behandlet.

Barnehagebetaling for dem som tjener over 541 500 kroner pr. år. 

Plass

50%

60%

80%

100%

Pris

1.680

2.000

2.570

2.990

Søskenmoderasjon er 30% for 2. barn og 50% for 3. barn og oppover.

Fristen til å søke om redusert betaling er tre uker etter at tilbud om barnehageplass er mottatt. Søknad sendes Sande kommune.

Vedtak om støtte til redusert betaling fattes for ett barnehageår av gangen. Ved tilbud om barnehageplass midt i året, gis støtten eventuelt ut barnehageåret. Søknaden behandles fortløpende, med virkning fra måneden etter innlevert søknad, dersom søknaden er mottatt i Sande kommune innen den 5. i måneden før.

Det må søkes på nytt hvert barnehageår. Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Sande kommune.

Dersom det i løpet av året skjer endringer i familiens livssituasjoner som medfører redusert inntekt, kan foresatte søke om redusert betaling. Dersom det skjer endringer som fører til at familien ikke lenger fyller kravene til redusert betaling, plikter den som har fått slik støtte å sende skriftlig melding om dette til kommunen.

Vedtak om støtte til redusert betaling er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven og kan påklages. Klagen sendes Sande kommune.

Retningslinjene kan endres av det organ som har vedtatt dem.